Privacybeleid

 

1.

IDENTITEIT Van het PLATFORM

– Platform Bouwinvest

– Het KvK-nummer: 59021454

E-mail: secretaris@platformbouwinvest.nl

 

Lidmaatschap van dit Platform betekent ook uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

2.DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

Doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt:

– het behartigen van de belangen van de organisaties van huurders (huurders-

  verenigingen en -commissies) van woningen van de naamloze vennootschap

  Bouwinvest DIRF (Dutch Institutional Residential Fund)

– Het in stand houden van een platform voor overleg met Bouwinvest DIRF over

  alle onderwerpen die verband houden met de belangen van die huurders-

  organisaties en daarmee indirect van die huurders

 

3.GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT ZIJN:

a)Naam en adresgegevens van de aangesloten Huurdersverenigingen en – commissies en Stichtingen die huurders van woningen van Bouwinvest DIRF vertegenwoordigen;

b)Naam van alle leden van een bewonerscommissie zonder rechtspersoonlijkheid t.a.v. a en b:

  • Telefoonnummer, e-mail adres en IBAN-nummer
  • start / eind datum lidmaatschap
  • betaling contributie (indien van toepassing)
  1. NIEUWSBRIEVEN

T.a.v. de Huurdersverenigingen c.q. commissies en stichtingen en leden van een bewonerscommissie zonder rechtspersoonlijkheid die op de lijst voor nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie staan vermeld; daarvoor is tevoren expliciet toestemming gevraagd en gegeven door betreffende leden. In elke nieuwsbrief staat vermeld hoe men toezending kan beëindigen.

 

5.RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Alle aangeslotenen hebben altijd recht op inzage in de eigengegevens zoals bekend bij het Platform. Daarbij kan men verzoeken om correctie of verwijdering van die persoonsgegevens. Verwijdering gebeurt alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Voor klachten over privacy van dit platform kan men in eerste instantie terecht bij de secretaris van het Platform en daarna bij de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle aangeslotenen hebben het recht de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

6.BEVEILIGING

De persoonsgegevens zijn passend beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking via de beveiligde internetverbinding en wachtwoorden op de database zelf.

 

7.DE ONTVANGERS

Het Platform gebruikt geen diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Het Platform deelt haar verzamelde persoonsgegevens niet met andere bedrijven en/of instanties.

 

8.DE BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens worden bewaard zolang een vereniging of commissie lid is van het platform. Voor de individuele huurders in een bewonerscommissie zonder rechtspersoonlijkheid geldt een bewaartermijn voor zolang zij een aangesloten huurder zijn. Binnen één jaar na het einde van lidmaatschap of het zijn van aangesloten huurder zullen de persoonsgegevens zijn verwijderd. Bovenstaande geldt niet t.a.v. gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt (financiële gegevens: 7 jaar).

 

9.WIJZIGINGEN:

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van het Platform bekend gemaakt. September 2020.